Protecció de dades personals per a usuaris registrats

Informació bàsica

 • Responsable  ISPC
 • Adreça postal  Ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km. 13,5, 08100 Mollet del Vallès
 • Adreça electrònica delegat protecció dades   dpd.interior@gencat.cat
 • Delegat de Protecció de Dades  Departament d’Interior
 • Contacte DPD  Petició genèrica
 • Finalitat  proporcionar accés obert, públic i massiu als cursos i mecanismes per avaluar l’autoaprenentatge en línia en matèria de seguretat
 • Legitimació  consentiment de la persona interessada
 • Destinació el mateix ISPC; no es preveuen cessions a tercers, excepte per obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada
 • Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Informació addicional

Pel fet que heu estat inscrit/a a un curs de l’ISPC amb una dimensió d’aprenentatge en línia, les dades personals següents s’incorporaran a un arxiu electrònic de l’esmentat organisme:

 • nom i cognoms
 • adreça electrònica
 • certificat de superació de cursos (Sí / No) on constarà el percentatge d’assoliment i la data

Podeu facilitar també si voleu les dades personals addicionals:

 • retrats frontals
 • dades professionals i/o acadèmiques

Per tal de garantir els vostres aprenentatges, cal que ens faciliteu algunes dades addicionals a través d’aquesta seu electrònica:

 • respostes a activitats d’aprenentatge
 • intervencions personals diverses que són monitoritzades i registrades com a elements susceptibles d’avaluació durant els cursos

Us informem que el tractament que en pot derivar se sotmet a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa aplicable, inclòs el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’ISPC, com a responsable del tractament de les dades, només tracta les de les persones usuàries d’aquesta seu electrònica que són adequades, pertinents i no excessives per a complir la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries que s’autoinscriguin als cursos i amb relació a l’exercici de les funcions formatives de l’ISPC. El destinatari de les dades és l’ISPC i no es preveuen cessions a tercers, llevat d’obligació legal o consentiment exprés de la persona interessada.

Teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’ISPC, en els termes i les condicions previstes en el capítol III del RGPD. Podeu fer-ho:

 • mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic, ctra C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès
 • escrivint un correu a l’adreça electrònica dpd.interior@gencatcat
 • mitjançant el formulari electrònic disponible a Petició genèrica

Per a més informació: Web ISPC

 

Codi ètic

Per tal de garantir l’equitat, tots els estudiants que participen en algun dels nostres cursos en línia han d’estar d’acord a acatar el següent codi de conducta:

 • Em registro només un cop i amb un sol compte
 • Les meves respostes a les tasques, proves i exàmens seran el producte del meu treball personal (llevat de les assignacions que permetin explícitament la col·laboració).
 • No posaré solucions de les tasques, proves o exàmens a disposició d’altres persones. Això inclou tant les solucions escrites per mi, així com les solucions oficials proporcionades pel personal del curs.
 • No participaré en activitats per millorar deslleialment els meus resultats o que pugui perjudicar els resultats de terceres persones.