Protecció de dades personals per a visitants

Protecció de dades personals

En aquest portal no es recullen dades personals de visitants mentre no es donin d’alta com a usuaris registrats. Per a autoinscriure’s a l’entorn d’aprenentatge en línia, sí que cal facilitar algunes dades personals a través d’aquesta seu electrònica.

En el moment de donar-se d’alta s’han d’acceptar les condicions d’ús i tractament de dades personals. Aquestes condicions són accessibles des de la pàgina de registre i es basen en l’aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. També les podeu trobar al peu de les pàgines, amb el títol Protecció de dades per a usuaris registrats.